Annonce
Læserbrev

En ny dyr hærvejsmotorvej skader mere end den gavner

Annonce

Læserbrev: Vejdirektoratet har produceret endnu en motorvejs VVM rapport om en motorvej mellem Haderslev og Give med seks mulige linjeføringer. Desværre giver den ikke et retvisende billede af de samlede konsekvenser for klimaet, sundheden, naturen og miljøet og de reelle økonomiske samfundseffekter, skønt den er diger og indeholder mange bilag. Det er beregningsprincipperne og den manglende demokratiske beslutningsproces, den er gal med. Vi har i Danmark generelt brug for at stoppe op, gentænke motorvejsbyggerierne og beslutte, om det er omfanget af trafikken- Vejdirektoratet, Trafikministeriet og lobbyister, der skal styre landet, eller det er landet, der skal styre trafikken.

Jeg har studeret selve rapporten. Vejen har en tvivlsom økonomi, som ville være klart negativ uden indtægter fra brændstofafgifter og hvis alle skader blev indregnet. Der er kun meget begrænsede positive følgevirkninger og minimal aflastning af E45. Derimod er der omfattende negative konsekvenser i form af uoprettelige skader på boliger, sundhed, natur og landskab. Derfor bør vejen skrottes en gang for alle, og derfor er der ikke brug for at vælge en linjeføring.

Om økonomien Vejdirektoratet forklarer, at hvis et projekt skal være rentabelt for samfundet, skal den beregnede nutidsværdi af projektet være positiv. Kun i 1 af de 6 undersøgte linjeføringer er værdien lige over grænsen for at være rentabel. Og det på trods af, at der i beregningerne indgår et betydeligt statsligt provenu fra afgifter på brændstof ved den øgede trafik inklusive unødvendig trafik. Desuden er der i økonomiberegningerne ikke medregnet:

  • Påvirkningen af naturområder såsom Natura 2000, stilleområder skove, heder og overdrev
  • Private borgeres tab af Ejendomsværdi
  • Private borgeres forringede sundhed i form af øget forekomst af hjerteproblemer, stress og modtagelighed for sygdomme. Dette er veldokumenteret.

Om støjen Af rapportens figur fremgår, at i det tilladte interval af støj vil omkring 20 % af borgerne langs vejen føle sig stærkt generet af støjen. Der er tale om årlige gennemsnitsværdier og periodevis vil der være langt flere, der føler sig stærkt generet - formentlig over 50 %, når der er megen trafik og støj over gennemsnittet.

De støjgener, som borgerne langs vejen bliver udsat for, vil kun i meget ringe grad blive kompenseret, og kun hvis generne er meget store kan der blive tale om ekspropriation. Også længere væk fra motorvejen for eksempel i tunneldalene (Vejle og Egtved Ådal og Randbøldal), og hvor vejen ligger højt, kan der være tale om betydelig støjpåvirkning, som ikke kompenseres.

I miljøstyrelsens vejledning "Støj fra veje", der er så gammel som fra 2007, har man kun vejledende og ikke egentlige støjgrænser.

Kan det virkelig passe, at man ikke har mere viden og stiller større krav i dag? Det mener eksperten Hans Bendtsen godt, man kan i artiklen: "Støjekspert: »Sænk grænseværdien for motorvejsstøj", som findes i bladet Ingeniøren 29. januar 2020. Hans Bendtsen slår til lyd for, at alle borgere, der er naboer til støjende veje får en bolig med samme lavere støjniveau, og han foreslår en lavere grænse på 52 dB mod VVM-rapportens 58dB. (Bemærk at +3dB på skalaen betyder, at lyden fordobles). Han mener også det er økonomisk muligt med nye tekniske løsninger. WHO anbefaler i øvrigt 53 dB ved veje. Også EU anbefaler større krav f.eks. 4-15 km afstand til stilleområder. I rapporten her er der 700m til Randbøl Hede.

Hvad opnår man så hvis vejen bygges? Ved 130 km i timen findes er en tidsbesparelse på 7-12 minutter på de ca 70-83 km mellem Haderslev og Give. Er det meget?

E45 aflastes ikke.

Man fremskriver trafikken til 2030 og venter, at vejtrafikken vil stige med 22%, og at motorvejstrafikken vil stige med ca. 47% fra 2015-2030. Er det et realistisk scenarie og er det noget vi ønsker i Danmark?

23 % af trafikken er til fritidskørsel, 12 % til pendling og resten til erhverv.

Øget pendling i op til en time fra et større opland, men er det noget, vi overordnet set ønsker at fremme i vort samfund? Pendling i privatbil er generelt spildtid.

Tilsvarende med fritidstrafik. Har turisterne og private så meget brug for at komme hurtigere frem? De kommer hurtigere frem til attraktionerne, som i øvrigt er godt fyldt op om sommeren, men de kan også komme hurtigere væk igen, hvis omgivelserne, naturen og de rekreative områder ikke er rare at være i. Øget trafik til grænsen for at hente billigere varer er vel heller ikke noget, man ønsker at tilgodese.

Vil ønsket om at reducere trafikken ikke være et af de tiltag, der indgår i reduktionen af klimabelastningen på 70 % indenfor 10 år? Og tilsvarende med lufttrafikken, vil og skal den stige? Øget trafik vil øge presset for at skulle reducere CO2 udslippet andre steder for at nå målet.

I erhvervslivet, der vil bruge en ny vej mest, forventes, som en følgevirkning, øget konkurrence på grund af vejen, hvor nogle virksomheder er tabere andre vindere. Et eksempel viser, at nogle virksomheder får reduceret deres transportomkostninger med 2 %. Er det betydeligt i relation til omkostningerne?

Mit råd til politikerne uanset partifarve:

  • Opgiv den nye motorvej og lav en generel motorvejs tænkepause.
  • Løs de aktuelle trafikale problemer, hvor de er, ved udbygning af det bestående vejnet f.eks. til motortrafikveje. Udbyg E45 og lav nogle lokale trafikløsninger f.eks. i Vejle for at undgå lokal trafik på motorvejsbroen.
  • Støt forskning og udvikling i metoder til at reducere støjproblemerne og invester i at reducere støjen ved de bestående veje, hvor grænseværdierne i øjeblikket ikke kan overholdes. Giv kompensation eller hjælp folk væk, hvis de ønsker det. Alle borgere må have krav på beskyttelse mod vejstøj så grænseværdien overholdes i og ved deres bolig.
  • Præmier pendling, hvor flere kører sammen og tænk cykelstier ind i den lokale trafik. Gør det mindre attraktivt at pendle alene i en bil. Styrk den offentlige transport, også lokalt og præmier folk der bruger den.
  • Gør det attraktivt for erhvervsvirksomheder at etablere sig gerne uden for de store byer og gør det attraktivt for nyuddannede/unge familier at bo tættere på virksomhederne. Styrk uddannelse i erhvervsrelevante jobs, så der bliver flere med de samme kompetencer.

Skab en gennemskuelig proces - hold en god tone i debatten og Skrot hærvejsmotorvejen for altid.

Drop idéerne om en ny motorvej, lyder det fra denne debattør.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark For abonnenter

Smitten har bredt sig de seneste uger: Derfor er eksperter alligevel fortrøstningsfulde

Trekantområdet

Sådan leder politiet efter Jørgen: - Vi kan ikke få for meget information

Annonce