Annonce
Esbjerg

Kommune gør klar til kæmpe-udstykning i Hjerting med 200 nye boliger i grønt område

Esbjerg Kommune er klar med et forslag til en ny lokalplan samt en ændring af kommuneplanen, så vejen banes for udstykning af et stort, nyt boligområde øst for Hjerting Landevej og nord for Sjelborgvej. I den forbindelse skal der udlægges et store område som rekreativt areal. Foto: Googlemaps.
Plan & Miljøudvalget ventes mandag at godkende planforslag for et nyt, naturpræget boligområde øst for Hjerting Landevej. I samme område planlægger Salling Group at etablere ny og større dagligvarebutik til afløsning af butikken på Bytoften.

Esbjerg Kommune: Et af kommunens mest populære bosætningsområder er den nordlige forstad Hjerting, og nu er der godt nyt til de, der går med boligdrømme om at bosætte sig her.

Esbjerg Kommune er klar med et forslag til lokalplan for et knap 30 hektar stort område på arealet mellem Hjerting Landevej og Guldagervej nord for Sjelborgvej, som politikerne i Plan & Miljøudvalget mandag præsenteres for med henblik på at udsende plangrundlaget i en otte ugers, offentlig høring.

Her ønsker Esbjerg Kommune at udstykke til omkring 200 nye boliger på et areal, der også skal indeholde et større grønt, rekreativt område.

Annonce

I den sydøstlige del af området planlægger Salling Group at opføre en ny, 1.200 kvadratmeter stor Netto-butik, som skal erstatte den nuværende 800 kvadratmeter store forretning på Bytoften, hvor pladsen er blevet for trang, og til det formål har Salling Group sikret sig et areal på godt 6.000 kvadratmeter i det ene hjørne af det nye boligområde. Den fremtidige butik er dog ikke indeholdt i det planforslag, som kommunen nu har udarbejdet, idet dagligvareforretningen får sin egen lokalplan.

Allerede for godt et år siden kunne JydskeVestkysten fortælle, at kommunen var gået i gang med forundersøgelser for at se, om jorden egnede sig til kommunale udstykninger i området, og i den mellemliggende periode har der også været afholdt en idéhøring blandt borgerne.

Det nye boligområde, som Esbjerg Kommune har udarbejdet planforslag for. Nederst til venstre i området er der et mindre indhak, og det er her, den nye Netto-butik er planlagt. Kort: Esbjerg Kommune.

Der er kommet syv bemærkninger, der blandt andet relatere sig til trafik-reguleringen, ønsker om en hundeskov og et skaterområde og bedre stiforbindelser for cyklister og gående, der forbinder de eksisterende boligområder med både det nye område og resten af Hjerting.

Blandede boliger

Lokalplanforslaget giver mulighed for et boligområde med blandede boligtyper - et større område med almindelige parcelhusgrunde på mellem 800 og 1.000 kvadratmeter, der primært skal centreres om mindre boliglommer, hvor der kan skabes et mindre fællesskab omkring en boligvej. Der bliver også tre-fire områder, hvor der kan opføres tæt-lave boliger og boliger i to plan med lejligheder. Derudover reserveres ét til to område med mindre grund til enten fritliggende enfamiliehuse eller sammenbyggede dobbelthuse

Et gennemgående træk i planlægningen er håndteringen af overfladevand, som bliver brugt som elementer i landskabet. Der bliver etableret vandrender, lavninger og nedsivningsområder igennem hele området, som skal være med til at give boligområdet en særlig identitet. Esbjerg Kommune er i i den forbindelse i tæt samarbejde med Din forsyning om udformning, placering og tekniske løsninger i forhold til håndteringen af overfladevandet fra både veje og private boliggrunde.

Annonce

Græssende dyr

Den nordlige del af området bliver ifølge planforslaget et større grønt område, der får karakter af naturområde, hvor det vil være muligt at hegne og afgræsse området med får, køer eller heste for at højne biodiversiteten. Selv om området indhegnes af hensyn til at holde dyrene på matriklen, skal det alligevel være muligt for borgerne at benytte området, idet der indtænkes låger, færiste eller lignende, skriver embedsmændene i sagsfremstillingen til politikerne.

Sikker trafik

Ifølge Esbjerg Kommune er tanken, at adgangen til boligområdet kommer til at ske ad to indkørsler fra Sjelborgvej. Længst mod øst giver en stamvej adgang til både det kommende område til en dagligvarebutik og til et større område med tæt-lav boligbebyggelse. Længst mod øst giver en stamvej adgang til det øvrige boligområde. Ved begge indkørsler etableres venstresvingbane på Sjelborgvej forat sikre en bedre trafikafvikling.

I forbindelse med byggemodningen af det nye boligområde anlægges en stiforbindelse langs med Sjelborgvej. Stien forbindes med eksisterende stier i området ved stitunneler under Hjerting Landevej og Sjelborgvej. For at skabe Sikker Skolevej for områdets skolebørn inddrager lokalplanforslaget et eksisterende grønt område mellem Skonnerten og Tjalken. Her er det tanken, at der skal etableres en sti for gående og cyklister, så der skabes en ubrudt stiforbindelse mellem eksisterende sti ved Tobølparken og den nye sti langs med Sjelborgvej.

Stien føres i tunneler under de to adgangsveje til boligområdet for større trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Stitunneler og venstresvingbaner er ikke omfattet af lokalplanforslaget, men etableres i forbindelse med byggemodningen.

En efterfølgende realisering af lokalplanen omfatter etablering af i alt fire tunneler, som sikrer cyklende og gående trafiksikker passage af Sjelborgvej og Hjerting Landevej. Anlæg af tunneler og tilhørende stier finansieres af den økonomi der skal afsættes til byggemodning af området.

Annonce
Esbjerg For abonnenter

Oceanliner i miniformat har sejlet 60 år mellem Esbjerg og Fanø: Nu sendes den lille motorfærge Sønderho på førtidspension

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

22-årige Katarina var solgt første gang hun sad bag rattet i en bus:  - Det var fedt og overvældende pludselig at styre sådan et kæmpe køretøj

Annonce