Annonce
Esbjerg

Kommune lukker sag om klager over støj fra Esbjerg Havn

Borgere har igennem længere tid klaget over støj fra Esbjerg Havn – støj, der ofte relaterer sig til aktiviteter med udskibning af vindmøller. Men nu lukker kommunen sagen. Med et par skibe undtaget har Esbjerg Kommune besluttet, at der ikke vil blive krævet yderligere undersøgelser af støj fra bestemte skibe og forbundne havneaktiviteter. Foto: Esbjerg Havn
Sagen om gentagne klager over støj fra Esbjerg Havn lukkes. Med et par skibe undtaget har Esbjerg Kommune truffet afgørelse om, at der ikke vil blive krævet yderligere undersøgelser af støj fra bestemte skibe og forbundne havneaktiviteter.
Annonce

Esbjerg: I flere år har der lydt klager fra især Østerbyen, men også enkelte i den centrale del af Esbjerg har klaget over støj fra Esbjerg Havn, hvilket potentielt kan være et alvorligt problem for planerne om at gøre Esbjerg Havn til en såkaldt hub med vindmølleproduktion og tusindvis af nye arbejdspladser i forbindelse med den fremtidige udbygning af havvindmølleparker i Nordsøen.

Senest har en svensk investeringsfond erklæret sig klar med en milliardinvestering, men nu lukker Esbjerg Kommune, der er miljømyndighed, stort set klagesagen.

I hvert fald har Esbjerg Kommune truffet afgørelse om, at man ikke vil kræve yderligere undersøgelser af støj fra bestemte skibe og de dermed forbundne havnerelaterede aktiviteter, ligesom man heller ikke vil kræve støj-reducerende foranstaltninger sat i værk fra bestemte skibe eller de havneaktiviteter, der relaterer sig til skibene.

Kun to undtagelser gør kommunen i sin afgørelse, og de vedrører begge to vindmølleskibe: Skibet Vole au Vent vil få varslet et påbud om yderligere undersøgelser til dokumentation af støjen fra skibet, hvis skibet anløber Esbjerg Havn igen. Og for skibet BBC Topaz' vedkommende vil Esbjerg Kommune foretage undersøgelser af støjbelastningen, næste gang skibet anløber Esbjerg Havn.

Plan & Miljøudvalget blev på sit møde tirsdag orienteret om afgørelsen, der også fastslår, at det trods løbende undersøgelser ikke har været muligt at identificere en entydig årsag til støjgenerne eller påvise en overskridelse af støjgrænserne. Det er med baggrund i dette, at Esbjerg Kommune slår fast, at mulighederne stort set er udtømte, omend det ikke forhindrer en genoptagelse af problematikken, hvis der kommer nye oplysninger i sagen.

Afgørelse i høring

  • Afgørelsen fra Esbjerg Kommune har været i høring, og der er kommet bemærkninger fra to klagere. Den ene kræver blandt andet, at Esbjerg Kommune betaler for vinduer med tre lag lyddæmpende glas i klagers hus, hvilket kommunen blankt afviser.
  • Begge klagere henviser til, at der bør sættes fart under Esbjerg Havns etablering af landstrøm som et vigtigt element i at nedbringe støjen.
  • Havnen er som led i den grønne omstilling i gang med at etablere landstrøm, som skibe kan tilkoble sig, når de ligger i havn, hvilket kan betyde, at støjen fra diesel-motorer fjernes fra ligningen. Imidlertid er det ikke alle skibe, der kan tilkobles landstrøm, og i de tilfælde, hvor støjen hidrører fra eksempelvis kraningsarbejder, har et landstrømsanlæg ingen effekt.
Annonce

Ingen støjvold

Sagerne om støjklager fra Esbjerg Havn går som nævnt langt tilbage i tid.

Allerede i det forrige Plan & Miljøudvalgs periode - i 2015 - indgik der til kommunen klager fra borgere i Østerbyen, der følte sig generet af støj. I første omgang kunne hverken Esbjerg Kommune eller Esbjerg Havn finde frem til støjoverskridelser fra bestemte aktiviteter eller virksomheder, og derfor blev Arbejdsmiljøeksperten til sidst hyret ind for at identificere støjkilderne og samtidig lave en beregning på den samlede støj fra Østhavnen, der omfatter cirka 30 tilsynspligtige virksomheder.

Beregningerne viste dengang, at Esbjergværket på i hvert fald et par referencepunkter overskred støjgrænserne, ligesom beregningerne indikerede, at uddybningsfartøjet Idun R kunne give anledning til lavfrekvent støj hos flere af klagerne. Beregningerne blev overgivet til Miljøstyrelsen, der specifikt var myndighed for Esbjergværket og uddybningsfartøjet, og den del af sagen var dermed ude af kommunens hænder.

Imidlertid er klagerne over støj fortsat løbende - helt op til i år, hvor der til stadighed er kommet klager fra Østerbyen og midtbyen over havnestøj fra Østhavnen. Efter ønske fra Østerbyens Lokalråd har Arbejdsmiljøeksperten udført beregninger på den støjdæmpende effekt af en eventuel støjvold med og uden træer, men beregningerne var nedslående i forhold til en nævneværdig, støjdæmpende effekt.

Annonce

Afvist

For et halvt år siden klagede beboere i Vesterhavsgade og Skjoldsgade over støj fra kabellægningsskibet Deep Energy på den anden side af Blue Water-pakhuset i Trafikhavnen.

Men Esbjerg Kommune gav ikke beboerne medhold - tværtimod mente Esbjerg Kommune ikke, at det ville være rimeligt at påbyde Esbjerg Havn at reducere støjbelastningen fra skibet, idet det de facto ville betyde, at skibet så skulle forlade Esbjerg Havn, fordi der ikke findes alternativer placeringer til skibet, som skal bruge en bestemt vanddybde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Overlæge: Jeg har aldrig set en så langvarigt kritisk syg patient på intensiv som Flemming

Esbjerg

Bisiddere nægtes fortsat adgang til møder på jobcenter: - Uværdigt, at systemet tromler borgerne

Annonce