Annonce
Vejen

Læs hele Kristine og Simon Hamann indsigelse mod solcelleparken i Tirslund

Simon Hamann, Tirslund

Vedrørende sagsnr.: 20/18782: Indsigelse og forslag del 2:

Mandag d. 15. marts 2021 blev der taget initiativ til endnu en forsamling af flere af beboerne i Tirslund; herunder tæller en række beboere bosiddende på henholdsvis Foldingbrovej, Strebelvej, Vælding Bjergvej samt Tingvej.

Beboergruppen blev ved dette møde enige om, at der endegyldigt ikke ønskes en solcellepark i Tirslund. Det skal pointeres, at beboerne i Tirslund ikke er imod hverken solceller eller grøn omstilling. Beboerne er tvært imod enige om, at den grønne omstilling er ønskelig i Vejen Kommune og i Tirslund og har derfor udarbejdet et forslag til en sådan. Forslaget vil omfavne forskellige dele af, hvad en grøn omstilling kan indebære.

Annonce

Bemærk, at tidligere forslag til et solcelleanlæg på maks. areal på 25 ha er kraftigt nedstemt.

Beboergruppens grundlag for afvisning af planer for solcellepark

Når beboergruppen ender med endegyldigt at afvise alle planer for en solcellepark i Tirslund er det ud fra en præmis om, at land bør forblive land, og at industri bør blive placeret i industri eller som minimum, hvor private ikke berøres af anlæggene. Beboergruppen vurderer, at placering af en solcellepark i Tirslund vil berøre beboerne på flere niveauer bedømt ud fra nedenstående:

·De nærmeste naboer vil kunne se anlæggene som minimum de første 5-10 år indtil evt. beplantning er vokset op.

·Der udtrykkes bekymring for støjgener fra transformer.

·Der udtrykkes bekymring for konsekvenserne for såvel flora som fauna, hvortil forslag for reel forbedring for disse forhold er udarbejdet.

·Tirslund er allerede et belastet område med jernbane, nyetableret 5G-mast samt allerede etableret og kommende grusgrave.

·Beboerne i Tirslund nærer en stor kærlighed til området og ønsker ikke at flere områder udlægges til industri, da det vurderes, at Tirslund ikke kan bære mere industri – tvært imod ønsker beboerne mere natur.

·Beboerne er endvidere bekymrede for i hvor høj grad huspriserne vil blive berørt i negativ retning af en solcellepark

·Der fremsættes bekymring for det overordnede ry for området – at det ikke længere vil være et område med smuk natur, men i stedet et område af industriel karakter med både jernbane, grusgrave, høje 5G-master og endelig gigantiske solcelleparker med dertilhørende nødvendige efteretableringer af elnet.

·Der vil formentlig ikke være kapacitet til at føre strømmen væk fra området, hvorfor nye højspændingsledninger vil skulle etableres. Det vil igen belaste området yderligere og endvidere vil det komme til at koste forbrugerne penge, da de skal betale for den ekstra etablering (jf. artikel ”Solceller sættes op langt fra forbrugerne” bragt i Jyllands-Posten d. 29.11.2020).

Fagfolk og ministres anbefalinger for anlæg af solceller

Udover beboergruppens belæg for afstandtagen fra projektet, må det i øvrigt fremhæves, at eksperter inden for grøn energi samt politikere ikke anbefaler opførelse af solceller i åbent land, som det pt. er planen for Tirslund.

Således udtaler Jens Wenzel Andreasen, professor på DTU Energi, at Solceller bør placeres tæt på forbrugerne og der, hvor elnettet allerede er dimensioneret til det, så der ikke efterfølgende skal trækkes en masse højspændingsledninger tværs over landet for at flytte strømmen” (”Fagfolk: Solceller placeres forkerte steder” – 29.11.2020, Jyllandsposten.dk).[1] Dette understøttes endvidere af Bjarne Brendstrup, områdeleder i Energinet, der udtaler følgende:

”Hvis vi placerer solcellerne langt fra de store forbrugere, vil vi skulle bruge store midler på at udvide elnettet. Man bør i stedet arbejde for at placere solcellerne der, hvor energien skal bruges - det kan være på tage over 500 kvm eller over parkeringspladser og lignende […] »Vi er forpligtet til at tilslutte nye solcelleparker til elnettet, men hvis det kræver en udbygning af elnettet, kan der være nogle års ventetid. Så er det måske smartere for investorerne at placere solcellerne nogle steder, hvor der ikke først skal udbygges”.

(”Solceller sættes op langt fra forbrugerne” – 29.11.2020, Jyllandsposten.dk)[2]

Indenrigs- og boligminister Kåre Dybvads anbefalinger for placering af solcelleanlæg taler ligeledes imod en placering lig påtænkte. Han udtaler således:

”Solceller bør placeres der, hvor strømmen skal bruges.

De skal være tagbaserede på store private/offentlige bygninger, ligge på lavbundsjorde, flad marginaljord i forbindelse med et industriområde, eksisterende og langs motorveje.

De skal ikke skæmme i det åbne land med mange naboer, og hvor udsynet over store vidder med smuk natur og kulturlandskab spoleres.

Frugtbar landbrugsjord bør ikke plastres til med kæmpe solcelleanlæg, men bruges til fødevareproduktion under kontrollerede forhold (økologisk), hvor der vandes, gødes og sprøjtes langt mindre end på dårlig marginaljord”. (Tv-2 Øst)

Energiordfører for Enhedslisten Søren Egge Rasmussen udtaler til Radio4: ”Det er godt, der kommer flere solceller, men der burde være mere regulering. Det, der foregår i øjeblikket, er store markanlæg i den vestlige del af Danmark, og det ville være en bedre løsning, hvis vi i højere grad brugte flade tage på eksisterende bygninger til at få flere solceller op” (”Politisk pres for national regulering af solceller” – 25.01-2021, energy-supply.dk).[3]

Også klimaminister Dan Jørgensen udtaler, at ”[…] man arbejder samtidig med tiltag, der skal understøtte ”en udbygning med solceller på industritage og en bedre placering af solceller i elnettet”” (”Fagfolk: Solceller placeres forkerte steder” – 29.11.2020, Jyllandsposten.dk).

Ud fra disse mange entydige udsagn fra henholdsvis fagfolk og politikere, der alle beskæftiger sig med den grønne omstilling, kan det derfor undre beboergruppen i Tirslund, at Vejen Kommune til stadighed betragter opsætning af solcellepark i Tirslund som et hensigtsmæssigt led i den grønne omstilling for kommunen, da alle anbefalinger går stik imod indeværende planer for solcellepark i Tirslund.

Ud fra disse mange vurderinger er det for beboergruppen åbenlyst, at området i Tirslund ikke er et oplagt valg bedømt ud fra faglige kriterier som afstand, elnettets parathed og ikke mindst æstetik. Vi har at gøre med et kuperet område med åbne vidder og smuk natur som unægtelig vil blive spoleret af store solcelleanlæg. Der vil tage mange år, før et otte meter højt anlæg er fuldstændigt dækket af træer.

Endvidere henviser beboergruppen til KL’s anbefalinger, der lyder på, at den grønne omstilling ”skal foregå i et tæt samarbejde med borgere” og, at kommunerne ikke kan ”[…] tvinge en grøn revolution ned over hovedet på borgere og virksomheder. Der er brug for tæt dialog og samarbejde om at finde de rigtige løsninger lokalt, som både tilgodeser klimaet og borgere og virksomheders hverdag”. (”KL klar med 48 forslag til CO2-reduktion” – 08-01-2020, danskekommuner.dk).[4]

I øvrigt bør det bemærkes, at der af beboergruppen er taget kontakt til Sønderskov Museum med henblik på yderligere undersøgelser af oldtidsminder på området, da der er mistanke om ukorrekte optegnelser for området. Svar afventes.

Beboergruppens ideer og forslag til en alternativ plan for grøn omstilling

Som det allerede er benævnt i ovenstående, ønsker beboergruppen, at land fortsat skal være land. Hermed forstås, at en solcellepark uanset grader af dækkende beplantning aldrig vil kunne betragtes som andet end industri og dermed ikke hører til på åbne vidder i naturskønne områder.

Her må i øvrigt henvises til allerede fremførte ekspertudtalelser, der bekræfter, at solcelleanlæg ikke bør placeres langt fra forbrugerne, men i stedet bør placeres der, hvor strømmen bruges, hvilket ikke er på landet, men derimod i byer og i industriområder.

Beboergruppens forslag er udarbejdet i henhold til gældende anbefalinger fra fagfolk og ministre og lyder som følger:

·Placering af solcelleanlæg foretages på områder som arealerne over for NDI i Brørup. Disse arealer grænser op til motorvej på den ene side og industri på den anden. Derved må arealer som disse være at betragte som en placering tæt på områder, hvor der er et stort aftag af energi samtidigt med, at arealerne ikke grænser lige op til en række private boliger. Endvidere er benævnte arealer ikke, som de står nu, at betragte som naturskønne arealer.

Andre arealer, der kunne komme i betragtning ud fra samme præmisser, er arealerne beliggende mellem de mange industriarealer langs med Koldingvej ved Vejen by.

·Tagarealer fra kommunale bygninger samt industribygninger udstyres med solceller i tråd med anbefalinger fra både ministre, fagfolk og KL, der primo 2020 anbefalede følgende: ”[…] kommunerne skal kunne sætte solcelleanlæg på egne tage” (”KL klar med 48 forslag til CO2-reduktion” – 08-01-2020, danskekommuner.dk). Kommunens nye bygninger kunne med fordel være forsynet med solceller i tråd med landsforeningens anbefalinger.

Denne løsning har udover det æstetiske aspekt desuden den fordel, at strømmen i højere grad bruges der, hvor den produceres, hvormed man i højere grad undgår at skulle anlægge ekstra elnet til at føre strømmen med de tab af strøm, som dette ekstra mellemled indebærer.

·Kommunen bør undersøge muligheden for at placere solcelleanlæg langs med motorvejen i områder domineret af industri og/eller med næringsfattig jord, der ikke egner sig til fødevareproduktion.

·Kommunen bør undersøge muligheden for at etablere solceller over motorvejsanlæg med øvrige fordele som dobbelt udnyttelse af pladsen, støjreduktion[5], undgåelse af overophedning af veje samt tættere forbindelse til rastepladser med standere med mulighed for opladning af elbiler, hvilket dermed åbner op for en meget langsigtet og mere bredspektret plan for grøn omstilling for kommunen. (”Solceller over motorveje beskytter mod overophedning og genererer energi” – 25.10.2020, ing.dk)[6] Det vil naturligvis være et omfattende projekt, der formentlig kræver national handleplan, hvorfor det vil give mening at undersøge alle muligheder, før man kaster sig ud i mindre effektive anlæg som indeværende projekt - ud fra eksperternes anbefalinger - må vurderes at være.

·Endelig bør kommunen som en væsentlig del af den grønne omstilling arbejde aktivt med at nedbringe deres CO2-niveau gennem plantning af skov.

”Faktisk er skov det mest effektive middel, vi har i dag til at hive kulstof ud af atmosfæren. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi får genplantet planeten og beskytter de skove, ikke mindst de tropiske skove, som vi allerede har. 19 ton CO2 udleder hver dansker i gennemsnit om året. Og hvis vi skal nå målet fra Parisaftalen om begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader, så kræver det, at vi reducerer vores CO2-udslip med et ton om året frem mod 2040. Derfor SKAL vi arbejde for at trække kulstof ud af atmosfæren ved at plante mere skov eller genskabe naturområder samtidig med at vi skærer drastisk ned på vores udslip.”

(”Skovene er verdens lunger” – dn.dk)[7]

Udover lagring af CO2 i skovene, er disse vigtige i forhold til at beskytte drikkevand i jorden (Ibid.). Skove er desuden vigtige for biodiversiteten i den danske natur. Dermed må plantning af skov betragtes som en bredspektret løsning i forbindelse med den grønne omstilling.

Som det blev nævnt i begyndelsen af indeværende skrivelse er der i beboergruppen et ønske om grøn omstilling, hvorfor vores forsalg lyder på, at benævnte arealer i Tirslund kan anvendes til dette formål.

Således berører beboergruppens forslag flere væsentlige aspekter af den grønne omstilling uden at gå på kompromis med vores natur samtidigt med, at placeringen af solcelleanlæg vil følge de gældende anbefalinger, hvorved anvendelsen optimeres bedst muligt uden at berøre hverken mennesker eller grøn omstilling i negativ retning. Altså kan vi med disse forslag forhåbentlig se frem til at lade land være land og industri være industri.

Slutteligt opfordrer beboergruppen til at kommunen kigger indad og spørger sig selv om, hvorvidt Vejen Kommune ønsker at brande sig selv som en ”industri-kommune”, hvor man plastrer landskabet til med industri uden hensyn til de mennesker, der skal leve med valgene – alt sammen i den ”grønne omstillings navn”? Eller om Vejen Kommune ønsker at brande sig selv som en smuk og hyggelig kommune med fine naturområder, som en kommune, der arbejder fornuftigt og velovervejet med en langsigtet planlægning af den grønne omstilling og som en kommune, der frem for alt lytter til sine borgere, der hver dag skal leve med de valg, kommunen træffer på deres vegne?

Vi ønsker, at denne indsigelse har opsættende virkning.

[1] https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12581627/fagfolk-solceller-placeres-forkerte-steder/

[2] https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12584901/solceller-saettes-op-langt-fra-forbrugerne/

[3] https://www.energy-supply.dk/article/view/773711/politisk_pres_for_national_regulering_af_solceller?fbclid=IwAR2YfPy3M2pTzeCgzg57eylJcfjarsJcr-GXz-HcorSert-bD7IKIIQXPAY

[4] http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2020/Januar1/08/KL-klar-med-48-forslag-til-CO2-reduktion/

[5] https://www.altinget.dk/energi/artikel/lokale-konservative-overdaek-motorveje-med-solceller-og-reducer-co2-udslip-med-millioner-tons

[6] https://ing.dk/artikel/solceller-motorveje-beskytter-mod-overophedning-genererer-energi-239877

[7] https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/skov/skov-og-klima/

Annonce
Esbjerg

Tag kandidattesten her

Erhverv For abonnenter

Kig indenfor i det gamle posthus: En kleppert af en bankboks kan blive til vinkøleskab

Danmark

Onsdagens coronatal: Højeste antal smittede i to måneder

Sydjylland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Tre mænd rottede sig sammen og snød sygehus for millioner af kroner: Nu er der faldet dom over dem alle

Kolding For abonnenter

Landmand taber 140.000 kroner om ugen på historisk lave svinepriser: Øjner konkurs hvis tingene ikke snart retter sig

Esbjerg

Esbjerg Kommune fraråder fiskeri i to vandløb ved tidligere brandskole: Politiker i hård kritik af forvaltning i sag om giftigt stof

Esbjerg

Politiet beder om hjælp: Tyve stjal senge for 1,2 millioner kroner

Aabenraa

Hjemmeværnsmand har snøret støvlerne: Vandrer kommunen tynd for at komme i byrådet

Kolding For abonnenter

Efter voldsom kritik fra utilfredse lejere: Nu får alle lejligheder i nybyggede boligtårne et mini-et-års-tjek

Vejen

Plakat-fulde lygtepæle: De lokale politikere kommer snart til at sende lange blikke efter kommunens borgere

Sydjylland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Sydjylland

Trods fjernelse af corona-restriktioner: Grænsekontrol fortsætter

KANDIDATTEST

Ved du hvem, du vil stemme på? Tag kandidattesten her

Haderslev

Karsten arbejdede hele natten på at pumpe vandet væk: Afspærret vej åbner muligvis i løbet af i dag

Esbjerg For abonnenter

Museumsdirektøren træder tilbage efter eget ønske: Hun har bare alt for meget at lave til at gå på pension

Haderslev

Coronasmittet barn var på sodavandsdiskotek: Forældre opfordres til at lade deres børn teste

Annonce