Annonce
Esbjerg

Politikere udsætter regulering af fritidshuse ved Kammerslusen

Byggetrangen og de kreative udfoldelser ved områderne med fritidshuse ved både Kammerslusen og Sneum Sluse tog overhånd, og det opdragede den kommunale forvaltning for nogle år tilbage, da der kom en klage. Nu skal byggeriet reguleres. Arkivfoto: Søren Gylling
En ændring af Planloven har resulteret i, at Esbjerg Kommune ikke lovligt kan udarbejde en lokalplan for fritidshus-området ved Kammerslusen. Istedet får området, hvor der i mange år har været en for voldsom bygge-iver uden tilladelse, et såkaldt administrationsgrundlag. Men det afventer lidt endnu, for politikerne har på baggrund af en bekymring udsat sagen.
Annonce

Ribe: Det er - set fra kommunal side - ikke verdens bedste idé at udarbejde en lokalplan for fritidshusene på Kanalstien ved Kammerslusen, og derfor får området istedet et såkaldt administrations-grundlag at rette sig efter.

Men selv om sagen har været flere år undervejs, og der på Teknik & Byggeudvalgets møde fredag var lagt op til en vedtagelse af administrationsgrundlaget, som fremover skal regulere de bygningsmæssige udfoldelser i området, blev sagen udsat. Det skete for at skåne beboerne i de fritidshuse, der ikke overholder love og regler, mod alt for voldsomme ændringer fra den ene dag til den anden, oplyser udvalgsformand Søren Heide Lambertsen (V).

Hele sagen tog sin begyndelse for flere år siden, da det gik op for Esbjerg Kommune, at der i bedste pionérånd var bygget løs ved både Kammerslusen og Sneum Sluse - både for stort, i de forkerte materialer og farver. Esbjerg Kommune gik i gang med at udarbejde en opgørelse over ulovlighederne, og det hele førte til, at det for begge områders slusehuse blev besluttet at påbyde lovliggørelse af nogle af byggerierne og foretage administrativ lovliggørelse af andre.

Imidlertid besluttede politikerne også i samråd med Teknik & Miljø, at der nu skulle udarbejdes lokalplaner med de reviderede og lempeligere mål for byggeri i områderne, så alle vidste, hvad de havde at rette sig efter, men med ændring af Planloven i 2018 gik den strategi så at sige i vasken.

Reglerne

  • Bedømt nøjagtigt efter de nye regler i administrationsgrundlaget er status for Kanalstien konkret, at fem huse er større end 45 kvadratmeter. Ti huse har et overdækket areal, som overskrider grænsen på 15 kvadratmeter, og der er 13 huse, som samlet er på mere end de tilladte 50 kvadratmeter. Der er i alt 53 af de idyllisk beliggende huse ved Kammerslusen.
  • Administrationsgrundlaget betyder blandt andet, at den maksimale bebyggelse hæves til 45 kvadratmeter fritidshus og 15 kvadratmeter overdækket areal - dog maksimalt 50 kvadratmeter bebygget areal i alt per lod. Fritidshuse skal være malet i farverne sort, mørk rød, mørk grøn eller mørk brun.
  • Der er bygget anneksbygninger nord for stien uden at der er søgt om tilladelse. Der er tre anneks'er, der må blive.
  • Der må ikke etableres vandforsyning, men der kan ansøges om etablering af en mindre samletank til spildevand.
  • Hertil kommer en række detaljerede krav til materialevalg etc.
  • Ud over det vedtagne administrationsgrundlag skal lejekontrakten for det enkelte fritidshus overholdes. I forbindelse med lovliggørelsen af fritidshusene tinglyses en deklaration, der gør opmærksom på, at fritidshusene ligger i et
    oversvømmelsestruet område, og at kommunen fraskriver sig ansvaret mod at sikre mod oversvømmelser.
Annonce

Teknisk greb

Da lokalplanforslaget for i første omgang området ved Sneum Sluse kom i høring, indløb der således en indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening, der fik Esbjerg Kommune til at hidkalde assistance fra en ekstern jurist med speciale i miljøforhold. Konklusionen på juristens arbejde blev, at det ville være halsløs gerning at vedtage en ny lokalplan.

I henhold til ændringen i Planloven har kommunen nemlig ved udarbejdelse af en lokalplan pludselig fået pligt til at udpege oversvømmelses-truede områder i kommuneplanen og sikre, at disse områder enten friholdes for ny bebyggelse eller at etablere foranstaltninger, der sikrer mod oversvømmelse. Hvis byrådet i modsat fald vedtager en ny lokalplan, der giver mulighed for at udvide, uden at området bliver passende sikret mod oversvømmelser, risikerer kommunen at pådrage sig et erstatningsansvar for eventuelle ødelæggelser.

Når udvalget til sin tid nikker til et administrationsgrundlag betyder det imidlertid også, at den kommunale forvaltning fremover skal behandle alle byggesager enkeltvis. Den tunge sagspraksis er dog eneste mulighed for at komme udenom enten at pålægge lejerforeningen omkostninger ved foranstaltninger mod oversvømmelser eller risikere, at Esbjerg Kommune ifalder et erstatningsansvar.

Administrationsgrundlaget er således et teknisk greb, som den eksterne jurist anbefalede, og dermed vil kommunen fremadrettet have et værktøj til at holde snor i byggetrangen samt få lovliggjort en stor del af overskridelserne.

Annonce

Bål og brand

Da sagen blev behandlet på fredagens udvalgsmøde indtraf der imidlertid bekymringer hos enkelte udvalgsmedlemmer for, om en godkendelse af det nye administrationsgrundlag nu også tog højde for de aftaler, der blev indgået tilbage i det forrige Teknik & Byggeudvalgs tid.

I oktober 2017 enedes man nemlig om en række forudsætninger, som forvaltningen i forbindelse med de kommende krav om lovliggørelse af ulovligt byggeri skal gå frem efter.

Dengang godkendte de daværende politikere i udvalget følgende:

"I det omfang enten Ribe Kommune, Ribe Amt eller Esbjerg kommune har godkendt et byggeri, foreligger der en lovlig godkendelse, og byggeriet skal derfor ikke ændres. Dette uanset at byggeriet ikke vurderes som værende i overensstemmelse med de gældende regler for området".

Og videre hed det:

"For så vidt angår lovliggørelsen af ulovlige forhold, vil det være op til en konkret vurdering i den aktuelle sag af fastlægge en frist. I det omfang der alene er tale om bygningsdele, som for eksempel vinduer udført i et ikke godkendt materiale, vil der blive stillet vilkår om, at de ved udskiftning skal erstattes af bygningsdele i godkendt materiale. Hvis det alene drejer som om farven på en bygning, vil en frist kunne fastsættes til fem år", stod der.

- Vi ønsker ikke, at der bliver faret frem med bål og brand og krav om ændringer med meget korte frister. Vi vil gerne have hånd i hanke med, hvordan lovliggørelsen derude rent praktisk gribes an, og derfor har vi udsat sagen, siger Søren Heide Lambertsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Ingen kære mor: Skoleleder sender eleverne hjem, hvis de overtræder coronaregler

Annonce