Annonce
Esbjerg

Stor havne-udvidelse rykker nærmere:  Snart kan borgerne selv granske planen i detaljer

Sådan ser den planlagte etape 5-udvidelse af Esbjerg Havn ud. Området opererer med byggehøjder op til 35 meter, men højdebegrænsningen gælder dog ikke for oplag. Visualisering: Niras.
Esbjerg Havns planer for en historisk stor udvidelse af havnearealerne ved at inddrage et område af Vadehavet rykker et skridt nærmere virkeliggørelse. Plangrundlaget er klar til offentlig høring, og den tilhørende miljøkonsekvens-rapport konkluderer, at udvidelsen ikke har nogen særlig påvirkning på miljøet og de beskyttede områder.
Annonce

Esbjerg: Den længe ventede etape 5-udvidelse af Esbjerg Havns arealer med op mod 600.000 kvadratmeter, rykker nu et vigtigt skridt nærmere en mulig realisering, og det samme gør dermed også havnens og kommunens drømme om at få en nøglerolle i den grønne omstilling.

Mandag ventes politikerne i Plan & Miljøudvalget således at anbefale Esbjerg Byråd, at forslagene til kommune-planændring, lokalplan og miljøkonsekvens-rapport for området syd for den eksisterende østhavn sendes i en otte ugers, offentlig høring.

Baggrunden for planerne er et ønske om at udvide havnen med cirka 76 hektar (760.000 kvadratmeter, red.) af Vadehavet - heraf skal cirka 590.000 kvadratmeter blive til nye havnelandarealer, mens 170.000 kvadratmeter skal uddybes til nye sejlbare vandarealer og sejlrender. Forlængelsen af områderne i Østhavnen befinder sig indenfor havneområdet – og dermed udenfor Vadehavets Natura 2000 område.

Forhistorien er den, at Esbjerg Havn tilbage i sommeren 2017 meddelte, at man ønskede at udvide den eksisterende Østhavn med yderligere godt én million kvadratmeter, den såkaldte etape 5 og etape 6.

Annonce

Udskældt havne-ø

Etape 6, der blandt andet indebærer en anlæggelse af en havneø mellem Esbjerg Havn og Fanø, mødte imidlertid stor modstand på Fanø, hvor byrådet adskillige gange gav udtryk for sine bekymringer for havneudvidelsen konsekvenser for Vadehavet. Fanø har blandt andet søgt hjælp hos FN-organet Unesco, haft foretræde i Folketinget og skrevet til de tyske og hollandske miljøministre.

Esbjerg Havn besluttede derfor at dele ansøgningen i to og udskyde etape 6 i håb om at komme hurtigere igennem med etape 5, som Esbjerg Havn anser for værende af hastende karakter og af både national og lokal vigtighed, for at havnen kan være klar til at udfylde sin rolle som knudepunkt for udbygningen af havvind.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) påpeger, at både den fysiske udvidelse af havnen og  den task force, han nedsatte tidligere på ugen, har til formål at sikre henholdsvis tiltrækning af flere arbejdspladser inden for havvind og kvalificeret arbejdskraft, så Esbjerg fortsat kan spille en afgørende rolle i den grønne omstilling både nationalt og globalt.

Her et snapshot fra fotostandpunkt ved Carit Etlars Allé-Ingemanns Allé. Nederst ses visualiseringen med de maksimale tilladte højder. Med rød er vist den maksimale bygningshøjde. I delområde A er det også den maksimale oplagshøjde, mens oplags-højden i delområde B, der ikke er begrænset, er vist med grøn farve. Oplag op til kote 95 er markeret med en stiplet linje mens pilene når op til kote 125. Visualiseringer: Niras.

Borgmesteren, der også har sæde i havnens bestyrelse, glæder sig derfor også over, at den til projektet hørende miljøkonsekvens-rapport konkluderer, at udvidelsen af havnen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således i rapporten ikke konstateret nogle væsentlige miljøpåvirkninger af projektet.

- Vi har jo kørt en lang proces, som også er blevet forsinket af, at FN-organisationen Unesco har brugt lang tid på at svare på grund af corona-pandemien. Unescos bemærkninger til miljøkonsekvens-rapporten kom sidst på efteråret, og organisationen er nu betrygget i, at udvidelsen ikke har nogen betydning for de særlige værdier i Verdensarven. Havneudvidelsens etape 5 er ikke inden for hverken Verdensarv, Nationalpark Vadehavet eller Natura 2000, men bekymringen har naturligvis været, om udvidelsen alligevel kunne have konsekvenser ind i de beskyttede områder, siger borgmesteren.

Annonce

Fælles forståelse

Han tilføjer, at han sammen med formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), og repræsentanter for Esbjerg Havn har holdt møder om sagen med både Fanø Byråd og Danmarks Naturfredningsforening og har haft en fin dialog om planerne.

- Min konklusion er, at der nu er en fælles forståelse af, at de indledende bekymringer for etape 5-udvidelsen ikke får de konsekvenser, man indledningsvis frygtede, siger Jesper Frost Rasmussen.

Før og efter, at havneudvidelsens etape 5 er gennemført ses her i Niras' visualisering.

Jesper Frost Rasmussen understreger desuden ansvarsfordelingen i den planlagte havneudvidelse, nemlig at det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er myndighed på inddæmningen af de 590.000 kvadratmeter Vadehav, mens Esbjerg Kommune er myndighed på plangrundlaget, der blandt andet sætter rammer for, hvad det nye område må bruges til, støjgrænser, højde på bygninger og generel anvendelse.

- Den statslige del af håndteringen indebærer, at det er styrelsen - og altså staten - som sender selve havneudvidelsen i offentlig høring, mens Esbjerg Byråd står for at sende plangrundlag i høring, men de to ting kører parallelt tidsmæssigt, siger han.

På dette kort ses etape 5-udvidelsen indtegnet med sort. Her er også markeret de fotostandpunkter til de visualiseringer, Niras har udarbejdet, og som er vedlagt sagen på Plan & Miljøudvalgets dagsorden, der kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Kort: Niras.

Sagen kort

Esbjerg Havn er i fuld gang med at ruste sig til den grønne omstilling, og både havn og kommune håber at komme til at spille en nøglerolle i forhold til den i Folketinget vedtagne klimaplan og de prognoser, der siger, at Nordsøen skal have hundredvis af nye havvindmølleparker i de kommende år.

I sommeren 2019 lod Esbjerg Havn forstå, at den omdiskuterede havneudvidelse med den såkaldte etape 6 – en ø mellem Esbjerg og Fanø – var sat på pause, idet man håbede at kunne komme hurtigere igennem med etape 5-udvidelsen.

De små 600.000 kvadratmeter i etape 5 er dog ikke tilstrækkelige til at understøtte markedet for fremtidens havvindmølle-aktiviteter, for de mange kvadratmeter får hurtigt ben at gå på. Med et arealbehov på over 1.000 kvadratmeter per vinge kræves der enorme områder til at bare lægge hovedkomponenterne klar til at installationsskibene kan laste disse før opsætning i Nordsøen.

Tidligt i 2019 meddelte vindindustrien og energiministerierne omkring Nordsøen ved et møde i Esbjerg, at man vil gøre Nordsøen til et Silicon Valley for havvind.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Haderslev

MetteMums: - Vi er her endnu

Annonce