Annonce
Vejen

Vi skal være bedre til at beskytte drikkevandet

Tidligere brugte Vejen Kommune altid gasbrændere til bekæmpelse af ukrudt på fortovene, men er siden gået over til at bruge sprøjtegifte. Det er jo uheldigt, når vi snart skal i gang med en en oplysningskampagne om sprøjtefri dyrkning, siger Arne Welcher Christensen, der er formand for Vandrådet i Vejen Kommune. Arkivfoto: Søren Dippel
Kommunen sender om kort tid en ny "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2020" i offentlig høring med konkrete anbefalinger til hvert af de 28 vandværker i Vejen Kommune. Fra årsskiftet stopper kommunen brugen af sprøjtegifte til bekæmpelse af ukrudt.
Annonce

Vejen Kommune: En ny plan for bedre beskyttelse af drikkevandet i Vejen Kommune bliver om kort tid sendt i offentlig høring. Der er nemlig behov for en ekstra indsats inden for vandværkernes indvindingsoplande og inden for arealer med særlige drikkevandsinteresser. Her har Miljøstyrelsen allerede kortlagt hvilke områder, der er særligt følsomme, og sidste år indgik en bred kreds i Folketinget en aftale om, at kommunerne skal gøre en særlig indsats for at begrænse nedsivningen af pesticider i den slags beskyttelsesområder. Det er på den baggrund, Vejen Kommune har ladet udarbejde en "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2020", der er én samlet indsatsplan for hele kommunen.

Her kan man blandt andet læse, at vi i Vejen Kommune har optimale forudsætninger for at indvinde grundvand til drikkevandsbrug. Nedbørsmængderne her er i forvejen blandt de højeste i Danmark med mulighed for indvinding af rent vand i rigelige mængder.

Annonce

Arealinteresser udgør risiko

Til gengæld er der mange arealinteresser, som til stadighed udgør en risiko for forurening af grundvandet: landbrug, brændstof-og kemikalieoplag, affaldsdepoter, byer, virksomheder og spildevandsanlæg. Her findes der forureninger i form af benzin- og olieanlæg, gamle fyld- og lossepladser, maskinværksteder og oplag og påfyldningspladser for pesticider.

Planen beskriver forskellige typer af indsatser, der kan komme på tale som for eksempel sløjfning af ubenyttede boringer og brønde, forbud mod placering af nedsivningsanlæg og nedgravede olietanke i nærheden af indvindingsboringer, tilsyn med oplag af pesticider, oprensning af forurenede arealer, vandværkernes arbejde med egne boringer, udlægning af skovrejsningsarealer og ikke mindst oplysningskampagner til parcelhusejere, landbrug og andre typer virksomheder om brugen af sprøjtegifte.

Annonce

Stop for sprøjtegift

Arne Welcher Christensen, der er formand for Vandrådet i Vejen Kommune, har endnu ikke modtaget et eksemplar af indsatsplanen.

- Jeg har dog bemærket, at der i dagsordnen for det seneste møde i Udvalget for teknik og miljø under bilagene til sagen er en henvisning til planen. Vi har har ikke behandlet planen i Vandrådet endnu, og vi har det næste møde i rådet 1. december, siger Arne Welcher Christensen.

I indsatsplanen kan man vandværk for vandværk læse konkrete anbefalinger til hvert vandværks bestyrelse. En anbefaling, som går igen for langt de fleste vandværkers vedkommende, lyder: "at gennemføre oplysnings-kampagner om sprøjtefri dyrkning/vedligehold af haver/arealer i vandværkernes nære beskyttelsesområder."

- Tidligere brugte Vejen Kommune altid gasbrændere til bekæmpelse af ukrudt på fortovene, men er siden gået over til at bruge sprøjtegifte. Det er jo uheldigt, når vi snart skal i gang med en en oplysningskampagne om sprøjtefri dyrkning, siger Arne Welcher Christensen.

Til det siger formanden for Udvalget for teknik og miljø, Vagn Sørensen, at det snart er slut med brugen af sprøjtegift her.

- Hidtil har vi kun brugt sprøjtegift i meget små mængder og kun de steder, hvor der ikke indvindes drikkevand. Men fra årsskiftet stopper vi med brugen af sprøjtegift her, siger Vagn Sørensen.

Indsatsplanen

Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandet og sikre drikkevand, der lever op til kvalitetskravene uden en kemisk rensning.

Miljøstyrelsen afsluttede i 2015 en kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser i vandværkernes indvindingsoplande.

I Vejen Kommune omfatter indsatsplanen kildepladser hørende til 28 vandværker og to kildepladser hørende til vandværker i Esbjerg Kommune.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2020 vil blive sendt i høring i 12 uger, så kommunalbestyrelsen kan godkende den endelig plan i begyndelsen af 2021.

Nogle af de mange stoffer, som kan forurene vandværkernes indvindingsområder er: olie- ogbenzinprodukter, polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH’er), phenoler, chlorerede opløsningsmidler,tungmetaller (arsen, bly, cadmium, kobber, krom, kviksølv, nikkel og zink), og pesticider med tilhørende nedbrydningsprodukter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Jesper Petersen bliver ny statsrevisor

Danmark For abonnenter

Bulldozere og billigere færgebilletter året rundt: Sådan vil Venstre hjælpe landdistrikterne

Annonce